(84-28) 3821 7058

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

(Theo Quyết định số 04/QĐ-QLCL ngày 05/01/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Ø  Sơ đồ tổ chức  

Ø  Chức năng: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 4) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Ø  Nhiệm vụ chính:

1.  Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm theo phân công của Cục:

1.1.    Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chứng thư vệ sinh và các loại giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật:

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;

- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu theo pháp luật Việt Nam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn dịch bệnh thủy sản xuất khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với gia vị có  nguồn gốc từ thủy sản và gia vị có thành phần hỗn hợp xuất nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Kiểm nghiệm, kiểm tra, chứng nhận chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm) theo quy định;

1.2.    Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các chương trình giám sát quốc gia về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

2. Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật:

2.1. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh lô hàng nông lâm thủy sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

2.2. Tư vấn: xây dựng chương trình quản lý, dự án đầu tư, hệ thống đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm; Xây dựng và lắp đặt phòng kiểm nghiệm; Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

2.3. Chứng nhận sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm) đối với: Quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản; Các sản phẩm nông lâm thuỷ sản dùng làm thực phẩm và phi thực phẩm; Các loại vật tư nông nghiệp và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật;

2.4. Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và sản phẩm nông lâm thủy sản phi thực phẩm; Xét nghiệm bệnh thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

2.5 Lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

2.6 Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo qui định của pháp luật.