(84-28) 3821 7058

Thủ tục hành chính

Công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế

Công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản  lý của BNN và PTNT trong lĩnh vực quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (chi tiết file đính kèm)

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm vùng 4 (Xem thêm)
Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)
Cấp giấy CN kiểm dịch, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dung làm thực phẩm (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)
Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL Công bố thủ tục hành chính (Xem thêm)
Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính kiểm tra chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu (Xem thêm)
Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Xem thêm)
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về các vấn đề hành chính và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. (QĐ 356/QĐ-QLCL) (Xem thêm)
Cấp lại chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)
Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)