(84-28) 3821 7058

Sản phẩm phù hợp

Hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm các hoạt động: thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định là hoạt động kỹ thuật nhằm xác định chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do nhà sản xuất, kinh doanh cung cấp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.