(84-28) 3821 7058

Gia vị nhập khẩu

 

Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng gia vị nhập khẩu có nguồn gốc thủy sản, gia vị khác (gia vị có thành phần sản xuất bằng phương pháp hoá tổng hợp/hoặc phối trộn từ nhiều loại nguyên liệu).