(84-28) 3821 7058

Vật liệu bao gói nhập khẩu

 

Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm có nguồn gốc thủy sản.