(84-28) 3821 7058

Tổ chức chứng nhận

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 228.2015/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065:2012

Ngày ban hành: 15/6/2015

2 228.2015/QĐ-VPCNCL Chứng chỉ công nhận ISO/IEC GUIDE 65:2012

Ngày ban hành: 16/6/2015

3 1712/TĐC-HCHQ Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm nông sản, thủy sản

Ngày ban hành: 09/9/2015

4 126.2014/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm ISO/IEC GUIDE 65:1996

Ngày ban hành: 11/4/2014

5 1345/TĐC-HCHQ Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm nông sản, thủy sản

Ngày ban hành: 22/7/2014

6 77/QĐ-QLCL Quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận phù hợp QCVN

Ngày ban hành: 27/01/2014

7 367/QĐ-TT-QLCL Quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGap-TT-13-08

Ngày ban hành: 15/08/2013

8 141/QĐ-CN-TTPC Quyết định Chỉ Định TCCN VietGAP trong chăn nuôi VietGAP-CN-13-04

Ngày ban hành: 19/6/2013

9 122.2013/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm VICAS 034-PRODUCT

Ngày ban hành: 23/04/2013

10 122.2013/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm ISO/IEC GUIDE 65:1996

Ngày ban hành: 23/4/2013